06-06-2560 ระเบียบการเงินการคลัง ปี 2560 ที่ควรรู้ โดย นางลำดวน ศรีขาว หัวหน้างานการเงินและบัญชี
06-06-2560 ระเบียบค่าตอบแทน ปี 2560 ที่ควรรู้ โดย นางลำดวน ศรีขาว หัวหน้างานการเงินและบัญชี
..................................
23-05-2560 การบรรจุแต่งตั้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร โดย นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กดเพื่อดาวน์โหลด
23-05-2560 การทดลองราชการ โดย นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
23-05-2560 การดำเนินการ ระบบ E learning

18-05-2560 การทดลองราชการ โดย นางเพชรี วงศ์วิศิษฏ์รังสี หัวหน้างานการเจ้าหน้าท

 
จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com