การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หรือพยาบาลวิชาชีพ
- การขับเคลื่อน MOPH
- การสำรวจและวิเคราะห์ความผาสุขบุคลากรและการจัดทำแผนพัฒนาความผาสุขบุคลากร (HRH,HRE)
- การพัฒนาหน่วยงานตาม Happy Work Place
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)
- งานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
- งานประเมินสมรรถนะบุคลากร
- งานจัดสรรโควตานักเรียนทุน
- งานจัดสรรโควตาแพทย์ประจำบ้าน
- งานพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย ระดับเครือข่ายเขตสุขภาพ
- งานนิเทศงานและประเมิน
- Project Manager
- งานโครงการพิเศษอื่น ๆ
 

 

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com