นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี


นางธิดารัตน์ บุญทรง
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล


Happinometer      

moph

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน
เวปไซต์หน่วยงาน : www.hrdubon.com
Google site หน่วยงาน : https://sites.google.com/site/hrduboncom
..........................................................................................................

load
โปรแกรม HAPPINOMETER
1 คู่มือการใช้งานเครื่องมือ Happinometer 24/04/2560 ...............download.....................................................................................
download
>>> แผนปฏิบัติการ(Action Plan)กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560..............download
>>> เอกสารประกอบการบรรยาย MOPH อ.ศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ_17/03/2560...........download
>>> ขั้นตอนในการสร้างสุขในองค์กรและแบบรายงาน_17/03/2560...........download
>>> แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี..........download
>>> แบบรายงานกิจกรรม MOPH ในองค์กร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี...........download
>>> แผน HR อุบลราชธานี ตามใบงาน............download
>>> แบบประเมินบุคลากรตามค่านิยมองค์กร MOPH และวัฒนธรรมองค์กร............download
>>> แบบประเมินการตรวจสอบสุขภาวะองค์กรภาครัฐ............download

จำนวนผู้เข้าชม
AmazingCounters.com